+ เพิ่มคำบรรยาย

คำบรรยายแบ่งโดยภาษา

ปักธง ภาษา คำบรรยาย
อังกฤษ 632575
โปแลนด์ 251608
สเปน 221830
โปรตุเกส 209675
โปรตุเกส 197177
โรมาเนีย 179926
ฝรั่งเศส 136351
อาหรับ 134727
ตุรกี 129370
ดัตช์ 128265
เช็ก 128235
อิตาลี 126315
กรีก 124245
เซอร์เบีย 114236
ฮังการี 112792
บัลแกเรีย 91791
โครเอเชีย 90982
ฮิบรู 84141
เปอร์เซีย 80377
ฟินแลนด์ 67317
อินโดนีเชีย 62489
สวีเดน 59408
เดนมาร์ก 50964
สโลวีเนีย 49599
เยอรมัน 47093
รัสเซีย 41672
เวียดนาม 41653
นอร์เวย์ 27420
เอสโตเนีย 24789
บอสเนีย 24352
สโลวัก 16880
จีน 15004
มาเลย์ 9296
เกาหลี 7887
ญี่ปุ่น 5077
ไทย 4846
แอลเบเนีย 2959
มาซิโดเนีย 2538
ลิทัวเนีย 1776
เบงกาลี 1698
สิงหล 1650
ยูเครน 1402
ไอซ์แลนด์ 1264
บัสเก 1005
กาตาลัง 811
อูรดู 603
ลัตเวีย 535
ฮินดี 440
กาลิเซีย 390
เบรตัน 369
จอร์เจีย 245
เอสเปอรันโต 205
ทมิฬ 172
ตากาล็อก 117
เคิร์ด 89
แอฟริกานส์ 86
อะเซอรี 46
กรีนแลนด์ 40
อาร์เมเนีย 26
คาซัค 26
อ็อกซิตัน 14
นาอูรู 8
ลักเซมเบิร์ก 5
ฟริเซียนตะวันตก 4
นอร์เวย์นีนอสก์ 4
ซาร์เดญา 4
ซีเรียแบบดั้งเดิม 3
นอร์เวย์บุคมอล 3
3
มานดาร์ 3
อียิปต์โบราณ 1
ฮาวาย 1

ทีวีล่าสุดแสดง
ภาพยนตร์เรื่องล่าสุด
Popular Series
ปิด