+ เพิ่มคำบรรยาย

คำบรรยายแบ่งโดยภาษา

ปักธง ภาษา คำบรรยาย
อังกฤษ 632981
โปแลนด์ 252374
สเปน 222018
โปรตุเกส 209729
โปรตุเกส 197228
โรมาเนีย 180053
ฝรั่งเศส 136402
อาหรับ 135093
ตุรกี 129777
เช็ก 128570
ดัตช์ 128327
อิตาลี 126372
กรีก 124293
เซอร์เบีย 114353
ฮังการี 113167
บัลแกเรีย 92103
โครเอเชีย 91025
ฮิบรู 84200
เปอร์เซีย 80419
ฟินแลนด์ 67347
อินโดนีเชีย 62610
สวีเดน 59437
เดนมาร์ก 51016
สโลวีเนีย 49632
เยอรมัน 47108
รัสเซีย 41928
เวียดนาม 41666
นอร์เวย์ 27440
เอสโตเนีย 24804
บอสเนีย 24368
สโลวัก 16904
จีน 15016
มาเลย์ 9308
เกาหลี 7893
ญี่ปุ่น 5080
ไทย 4851
แอลเบเนีย 2962
มาซิโดเนีย 2535
ลิทัวเนีย 1776
เบงกาลี 1701
สิงหล 1649
ยูเครน 1404
ไอซ์แลนด์ 1264
บัสเก 1005
กาตาลัง 812
อูรดู 603
ลัตเวีย 535
ฮินดี 440
กาลิเซีย 390
เบรตัน 369
จอร์เจีย 245
เอสเปอรันโต 205
ทมิฬ 172
ตากาล็อก 117
เคิร์ด 89
แอฟริกานส์ 86
อะเซอรี 46
กรีนแลนด์ 40
อาร์เมเนีย 26
คาซัค 26
อ็อกซิตัน 14
นาอูรู 8
ลักเซมเบิร์ก 5
ฟริเซียนตะวันตก 4
นอร์เวย์นีนอสก์ 4
ซาร์เดญา 4
ซีเรียแบบดั้งเดิม 3
นอร์เวย์บุคมอล 3
3
มานดาร์ 3
อียิปต์โบราณ 1
ฮาวาย 1

ทีวีล่าสุดแสดง
ภาพยนตร์เรื่องล่าสุด
Popular Series
ปิด