+ เพิ่มคำบรรยาย

คำบรรยายแบ่งโดยภาษา

ปักธง ภาษา คำบรรยาย
อังกฤษ 634163
โปแลนด์ 252045
สเปน 222322
โปรตุเกส 209678
โปรตุเกส 198384
โรมาเนีย 180468
ฝรั่งเศส 136559
อาหรับ 135039
ตุรกี 129754
ดัตช์ 128811
เช็ก 128568
อิตาลี 126985
กรีก 124727
เซอร์เบีย 114527
ฮังการี 113133
บัลแกเรีย 92024
โครเอเชีย 91354
ฮิบรู 84449
เปอร์เซีย 80403
ฟินแลนด์ 67501
อินโดนีเชีย 62531
สวีเดน 59587
เดนมาร์ก 51056
สโลวีเนีย 49774
เยอรมัน 47507
รัสเซีย 41966
เวียดนาม 41667
นอร์เวย์ 27509
เอสโตเนีย 24810
บอสเนีย 24430
สโลวัก 16920
จีน 15112
มาเลย์ 9299
เกาหลี 7927
ญี่ปุ่น 5103
ไทย 4855
แอลเบเนีย 2960
มาซิโดเนีย 2554
ลิทัวเนีย 1779
เบงกาลี 1707
สิงหล 1655
ยูเครน 1403
ไอซ์แลนด์ 1266
บัสเก 1005
กาตาลัง 811
อูรดู 603
ลัตเวีย 536
ฮินดี 443
กาลิเซีย 394
เบรตัน 369
จอร์เจีย 246
เอสเปอรันโต 205
ทมิฬ 172
ตากาล็อก 117
เคิร์ด 89
แอฟริกานส์ 87
อะเซอรี 46
กรีนแลนด์ 40
อาร์เมเนีย 26
คาซัค 26
อ็อกซิตัน 14
นาอูรู 8
ลักเซมเบิร์ก 5
5
ฟริเซียนตะวันตก 4
นอร์เวย์นีนอสก์ 4
ซาร์เดญา 4
ซีเรียแบบดั้งเดิม 3
นอร์เวย์บุคมอล 3
มานดาร์ 3
อียิปต์โบราณ 1
ฮาวาย 1
1

ทีวีล่าสุดแสดง
ภาพยนตร์เรื่องล่าสุด
Popular Series
ปิด